واقعه آرماگدون - غرب و آمادگي‌هاى پيش از ظهور
۱۹ فروردين ۱۳۸۴

عبدالكريم زبيدى
مترجم: امين ميرزايى


يادداشت مترجم: كلمه [Armageddon] يا آنگونه كه در اصل مقاله اى كه خواهيد خواند آمده است «هر مجدون » واژه اى است اصلايونانى كه بنا به تعريف واژه نامه هاى آمريكايى همچون فرهنگ «وبستر» به معنى نبرد نهايى حق و باطل در آخرالزمان است. همچنين اين واژه نام شهرى است در منطقه عمومى شام كه بنا به آنچه در باب شانزدهم مكاشفات يوحنا، در عهد جديد آمده است، جنگى عظيم در آنجا رخ مى دهد و مرحله حاضر از زندگى بشر در آن زمان پايان مى يابد. به عبارتى نبرد مذكور مقدمه تحولى بزرگ است كه سرنوشت نهايى آدمى بر روى كره زمين به آن بستگى دارد. دكتر عبدالكريم زبيدى نويسنده مقاله اى كه ترجمه آن در پى خواهد آمد، در نوشته كوتاه خود به بررسى اعتقاد غربيان به اين حادثه پرداخته و به طور خلاصه از رابطه اين واقعه با حادثه عظيم ظهور مهدى آل محمد، صلوات الله عليهم اجمعين،پرده برداشته است. اين مقاله گرچه در برخى موارد حاوى تحليلى سطحى است، اما در عين حال نكات مهمى را درخود دارد كه در شرايط سياسى كنونى منطقه قابل اهمال نيست.

حادثه شريف ظهور، حادثه اى بزرگ است و قدرتهاى بزرگ جهان،سياست خارجى خود را بر مبناى حوادثى كه پيش از آن رخ مى دهدجهت داده و نقشه هاى نظامى خود رابه شكلى سامان داده اند كه آمادگيهاى لازم براى اين حادثه درآن ملحوظ باشند. اين در حالى است كه مؤسسات دينى و رسانه هاى اين دولتها نيز، مردم خود را براى پيشباز اين حادثه آماده مى سازند.

اين مؤسسات دينى به همراه رسانه هاى ديدارى و شنيدارى اين دولتها، از سالهاى دهه هشتادميلادى مردم خود را به ايمان جمعى به وقوع حادثه اى بزرگ در سرزمين شام كه به نبردى هسته اى خواهدانجاميد توجه داده اند. اين مؤسسات پيوسته مردم خود را به ايمان به اين نكته فرا مى خوانند كه بزودى لشكرى از دشمنان مسيح كه بدنه اصلى آن از ميليونها نظامى تشكيل يافته، از عراق حركت مى كند و پس از گذشتن از رود فرات - كه در آن زمان به خشكى گراييده است - به سوى قدس رهسپار مى شود. امانيروهاى مؤمن به مسيح راه اين لشگر را سد كرده و همگى در«آرماگدون » با يكديگر برخوردخواهند كرد و در اين مكان است كه درگيرى اتفاق خواهد افتاد. صخره هاذوب مى شوند... ديوارها بر زمين فرو مى غلتند... پوست تن انسانها درحاليكه ايستاده اند ذوب شده وميليونها نفر از بين مى روند... و اين نبردى نهايى و هسته اى است...سپس مسيح براى بار دوم از جايگاه بلند خود بر زمين فرود مى آيد... وپس از چندى زمام رهبرى جهان رادر دست گرفته و صلح جهانى رابرقرار مى كند... او دولت صلح را برزمين نو و زير آسمانى تازه بنامى كند... و اين مهم را از مركزفرماندهى خود در قدس عملى مى سازد.

يك بررسى انجام گرفته از سوى مؤسسه «تلسن » كه در اكتبر سال 1985 م. به نشر رسيده است; نشان مى دهد كه در حال حاضر 61 ميليون آمريكايى در انتظار واقعه آرماگدون گوش خوابانده اند و اين در حالى است كه ذكر مؤسسات دينى وايستگاههاى راديو تلويزيونى كه به اين مهم پرداخته اند; در اين مجال كوتاه ميسر نيست.

مؤسسات دينى آمريكايى اين نكته را روشن ساخته اند كه سپاهى كه از عراق به سوى قدس رهسپارخواهد شد، بنا به پيشگويى حرقيال(فصل 38 و 39) از نظاميانى ازعراق، ايران، ليبى، سودان و قفقاز درجنوب روسيه تشكيل مى شوند.دانستن اين موضوع ما را در تحليل سياست خارجى دولتهاى آمريكايى و اروپايى درباره مردم كشورهاى ياد شده مدد مى دهد. مدارس انجيلى در آمريكا بر پايه اين تحليل كه واقعه آرماگدون تنها حادثه اى است كه بازگشت دوباره مسيح را به زمين ممكن مى سازد... و اين واقعه اى بسيار نزديك است به تبليغ اين ديدگاه پرداخته اند.

آرماگدونى كه اين عده از آن سخن مى گويند همان حادثه عظيمى است كه پيش از ظهور مهدى، عجل الله تعالى فرجه، رخ خواهد داد،همان حادثه بزرگى كه ائمه ما،عليهم السلام، نام «قرقيسيا» را بر آن اطلاق كرده اند. ائمه ما، عليهم السلام،از اين نكته خبر داده اند كه ميليونهانظامى از آمريكا، اروپا، روسيه،تركيه (1) ، مصر و دول مغرب عربى به اضافه سربازانى از سرزمين شام شامل كشورهاى سوريه، اردن،لبنان، فلسطين و اسراييل همگى درناحيه اى در اين محدوده تحت عنوان «قرقيسيا» با يكديگر برخورد كرده وپس از حصول درگيرى، اين سفيانى است كه در پس آنكه همگى را چونان كشتزارى درو شده در هم مى كوبداز صحنه نبرد پيروز بيرون مى آيد.در صحيحه ميسر از امام باقر،عليه السلام، نقل است كه فرمود:

«اى ميسر! از اينجا تا قرقيسياچقدر راه است؟» عرض كردم: «همين نزديكيها در ساحل فرات قرار دارد.»پس فرمودند: «اما در اين ناحيه واقعه اى اتفاق خواهدافتاد كه از زمانى كه خداوند متعال آسمانها و زمين راآفريده بى سابقه بوده، چنانكه تا وقتى آسمانها و زمين برپا هستند هم،واقعه اى همچون آن اتفاق نخواهدافتاد... سفره اى است كه درندگان زمين و پرندگان آسمان از آن سيرمى شوند.» (2)

امثال اين روايات از امام صادق،عليه السلام (3) ، و ساير ائمه نقل شده است.

حادثه «قرقيسيا» همان حادثه بزرگى است كه پيش از ظهورحضرت حجة بن الحسن العسكرى،عليهماالسلام، رخ مى دهد و از آنجاكه اين حادثه به سفيانى ارتباط داردو سفيانى از علايم حتمى ظهور امام زمان، عليه السلام، است وقوع اين حادثه حتمى است، چه، امام مهدى پس از حادثه قرقيسيا با سفيانى برخورد خواهد كرد (و پس ازشكستهاى سفيانى فرو رفتن سپاه اوما بين مكه ومدينه) براى ديدار بامسيح، عليه السلام، رهسپار قدس خواهد شد.

(به هر تقدير) زمان بسرعت مى گذرد و حوادث سياسى، اقتصادى و اجتماعى به همراه نشانه هاى طبيعى همگى به نزديك بودن اين حادثه عظيم اشعار دارند و اين درحالى است كه ما نه خود و نه فرزندانمان را براى آن آماده نكرده ايم. آماده ساختن نسل آينده ازجوانان و مردان در سطوح مختلف روانى، عقلى و بدنى به منظور پيشبازاز حادثه شريف ظهور قائم آل محمد،عليهم السلام، امرى بى نهايت مهم است.

بى گمان ايمان يك نفر به يك قضيه و پافشارى و ايمان او به لزوم به كرسى نشاندن آن، عهده دار به كرسى نشستن آن قضيه خواهد بودو اين نكته اى است كه همه روانشناسان به آن قائل هستند. اينك اگر يك نفر مى تواند آنچه را بر آن پافشرده به كرسى تحقق بنشاند، درصورتى كه مجموعه اى از افراد گردهم جمع شوند و توان فكرى خود رادر زمينه اى خاص به كار گيرند و به لزوم تحقق قضيه اى معين ايمان داشته باشند، چه خواهد شد؟! روانشناسان در پاسخ مى گويند: اگرچنين مجموعه اى از افراد تشكيل شود; بى ترديد قادر خواهند بود درطبيعت و در آنچه پيرامون آنهاست اثر گذاشته و بسترى مناسب براى تحقق آن قضيه فراهم آورند.

مؤسسات دينى انجيلى آمريكا واروپا آنچه را روانشناسان گفته انددر قضيه بازگشت دوباره مسيح به زمين پس از حادثه آرماگدون به كاربسته به اين گفته قائل اند كه بى گمان امكان تحقق هر نوع پيشگويى دروهله نخست به ايمان مردم به آن و به پافشارى شان بر ضرورت به كرسى نشستن آن و همچين به شمار نفرات آنهاو شمار نفرات كسانى بستگى دارد كه رهبرى كاروان تبليغاتى به راه افتاده براى تحقق بخشيدن به آن پيشگويى را بر عهده دارند.

(گذشته از مسيحيان) ما مسلمين هم با مساله بزرگى مواجه هستيم كه پيامبر ما محمد، صلى الله عليه وآله، واهل بيت آن حضرت، عليهم السلام، ازآن به ما خبر داده اند. اين مساله پيشگويى صادقانه اى است كه پاك شدن زمين از انواع ستمها وگرفتاريها و بر پايى اسلام در ربع مسكون آن بدان بستگى دارد. پس سزاوار است كه ما و فرزندانمان به خود آييم و ايمانمان را به ظهور قائم آل محمد عمق بيشترى بخشيده وپافشارى مان را بر لزوم تعجيل ظهورآن حضرت و نزديك شدن وقوع آن ژرفا دهيم و چنانكه سزاوار است شمار كسانى را كه به اين مساله ايمان دارند و براى پيشباز اين ظهورشريف و حوادث پيش از آن آمادگى دارند فزونى ببخشيم. نكات زيرپيشنهادهايى است براى وصول به اين اهداف:

1. اينكه تنها يكبار در سال و آن هم در جشن ميلاد به حضرت حجت توجه مى شود; كافى نيست.

2. تلاش در جهت فراهم آوردن برنامه هاى هفتگى يا دو هفته يكبارشامل نشستها و مصاحبه ها درباره قضيه امام مهدى، عليه السلام، ظهورشريف آن حضرت و آنچه پيش از آن رخ خواهد داد.

3. دعوت از دانشمندان و صاحبان انديشه براى نگارش مقالاتى پيرامون اين قضيه در روزنامه ها، مجلات ونشريات داخلى.

4. استفاده از يك كانال فعال ماهواره اى براى برگزارى نشستها ومصاحبه ها روزانه و هفتگى به منظورژرفا بخشيدن به ايمان نسل حاضربه ظهور قائم آل محمد و آماده ساختن آنهابراى پيشباز حادثه ظهور.

5. بستن بيعتهاى دسته جمعى دردسته هاى مختلف كه طى آن مردم باامام و رهبر خود حجت بن الحسن، عليه السلام، بر سر كمك به آن حضرت و پيوستن به اردوگاه ايشان،پس از آگاهى از ظهورشان بيعت مى كنند. اين بيعتها در مناسبتهاى مختلف بسته مى شود، همچون مناسبات اداى عمره و حج، ماه محرم، پانزدهم شعبان و سايرمناسبتهاى مربوط به معصومين،عليهم السلام.

6. بستن بيعت عمومى با حضرت حجت در همه مناطق شيعه نشين وتعيين يك روز بخصوص براى آن در سال، بطورى كه اين بيعت بامحتوايى يكسان و در ساعتى واحدادا شود.

7. تلاش به منظور فزونى بخشيدن به شمار مبلغان كه نزديك بودن ظهور حضرت حجت را تبليغ كند وهمچنين فزونى بخشيدن به شماركسانى كه به اين مساله ايمان دارندهمراه با جهت دادن توان فكرى آنهادر اين راستا.

ديگران مجدانه به منظورظهورمسيح تلاش مى كنند و من ازاين مى ترسم كه زمان از ما پيشى بگيرد و ناگهان با آن حادثه عظيم روبرو شويم و نتوانيم كارى انجام دهيم و از كسانى باشيم كه اين فرموده خداوند متعال بر آنان منطبق است.

و لو ترى اذا فزعوا فلا فوت، واخذوا من مكان قريب × و قالوا امنا به انى لهم التناوش من مكان بعيد. (4)

اگر بينى، آنگاه كه سخت بترسند ورهاييشان نباشد و از مكانى نزديك گرفتارشان سازد. گويند: اينك به رسول ايمان آورديم. اما از آن جاى دور چسان به آن دست يابند.

ماهنامه موعود شماره 12پى‌نوشتها:

×. اين مقاله از منبع زير برگرفته شده است:

الفكر الجديد، مجلة فصيلة تغنى بالفكر وقضايا المسلم المعاصر، تصدر عن دارالاسلام للاراسات و النشر بر لندن، الحدالمزدوج 15 - 16، السنه الخامسه، شوال 1417ه، شباط 1997 م.

1. شايان ذكر است كه در روايات ازكشورهاى درگير در واقعه «قرقيسا» باعنوان «ترك » و «روم » تعبير شده است كه ظاهرا نويسنده با تطبيق روم بر كشورهاى غربى، از آن با عنوان «امريكا» و «اروپا» يادكرده است. م.

2. ر. ك: الكلينى، محمد بن يعقوب الكافى،ج 8، ص 295، ح 451; النعمانى، محمدبن ابراهيم، كتاب الغيبة، باب 14، ص 267، ح 36.م.

3. ر. ك: النعمانى، محمدبن ابراهيم، همان،ص 278، ح 63. م.

4. سوره سباء (34)، آيه 51-52.