قوم برگزيده؟!
۳۰ آبان ۱۳۸۸


از كتاب مقدّس يهوديان نژادپرست

در آموزه‌هاي اسلامي و آيات قرآن كريم، گروهي از قوم بني‌اسرائيل، كافران بني‌اسرائيل خوانده و معرفي شده‌اند. از جمله ويژگي‌هاي اين گروه آن است كه خود را ـ به اشتباه ـ از همة ابناي بشر برتر و نژاد ويژه‌اي مي‌دانند كه ساير انسان‌ها، بايد در خدمت آنها باشند. در اينجا، به اختصار، مواردي از اين تفكر را به خوانندگان گرامي ارائه مي‌كنيم. منبع اين عقايد، كتاب تلمود؛ كتاب مقدّس يهوديان نژادپرست است. پيشاپيش از تعابير توهين‌آميز به كار رفته در متن پوزش مي‌طلبيم.
«نطفة غيريهودي‌ها، نطفة حيوان است».
«همان‌طور كه انسان بر حيوان برتري دارد، يهوديان نيز بر ساير ملل برتري دارند».
«ريختن خون غيريهودي، در واقع قرباني كردن در راه خدا محسوب مي‌شود».
«ما قوم برگزيدة خداييم و به همين خاطر خداوند دو جور حيوان براي خدمت به ما خلق كرد: يكي حيوانات بي‌شعور مانند بهايم و ديگري حيوانات باشعور كه همان غيريهوديان هستند».
«خانة غيريهودي به منزلة طويله است».
«فقط به يهوديان به چشم انسان مي‌توان نگاه كرد. خارج از يهوديان همگي حيوان هستند».
دربارة ملت‌هاي روي زمين، نوشته شده است: «گوشت شما از گوشت خر است و نسل شما از نسل حيوانات. بدين سبب، فرزندان مبارك و خجستة حق، همانا يهودي‌اند و تبار آنها كه در كوه سينا رشد و تكثير كرد از هر نوع نجاست و پليدي به دور است».
«ساير انسان‌ها به تمام معني، بي‌محتوا و از نژاد پست هستند. آنها فقط براي خدمت به يهوديت زنده‌اند، آنان حيوانات كوچكي هستند».

ماهنامه موعود شماره 101

پي‌نوشت:

٭ برگرفته از: ماهنامة دانش‌پژوه، ش 56، ص 7.
از آنجا كه وجود چنين تعاليمي در يك كتاب ديني واقعاً غيرقابل باور است و ممكن است دسته‌اي از خوانندگان در صحّت انتساب اين جملات به تلمود دچار ترديد باشند، علاقه‌مندان را به مطالعة كتاب «تاريخ يهود، آيين يهود» كه يك يهودي ضدّ صهيونيست (اسرائيل شاهاك) آن را نوشته است، دعوت مي‌كنم. مترجم اين كتاب، رضا آستانه پرست است. ترجمة ديگري از اين كتاب با نام «تاريخ يهود، مذهب يهود» موجود است كه مرحوم مجيد شريف آن را به فارسي برگردانده است.