دولت کریمه (معرفی کتاب)
۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸

دولت كريمه، مجموعة ديگري از بوستان چهل حديث مهدوي است كه نشر موعود، آن را پس از كتاب «ظهور و قيام» تقديم خانوادة بزرگ موعوديان كرده است. در اين اثر نفيس و ارزشمند كه به زيبايي به طبع رسيده، شش بخش به شرح زير آمده است:‌

1. دولت حق، 2. ويژگي‌هاي صاحب دولت حق،
3. بركات وجود مقدس حضرت مهدي(ع)، 4. دين در عصر حضور حضرت مهدي(ع)، 5. حكومت جهاني مهدوي(ع)، (پايتخت حكومت، كارگزاران و وزرا، خدمات حضرت، قضاوت عادلانه، قسط و بخشش)،
6. زندگاني حضرت مهدي(ع).
در طليعة اين اثر چنين مي‌خوانيم:

«... اين دولت هر وقت كه مسجّل شود، متعلق به همة مظلومان و ستمديدگان عالم، از هبوط آدم(ع) تا ظهور مهدي(ع) است؛ آنان كه در همة طول تاريخ چشم به بخت بلند اين دولت كريمه دوخته‌اند. گويي كه ظهور اين دولت انگيزة تاب و طاقت آنان در همة دوران‌ها بوده است. بشارت همة انبيا و توصيف آنها از دولت حق، به بشر انگيزة زايش و حركت داده تا شايد روزي خود نيز شاهد جلوة كامل زيباي عدل خدا بر زمين باشد. مجموعة حاضر از بين روايات خاندان نبوّت، به انگيزة وصف زيبايي، عظمت، عدل و قسط بي‌نظير اين دولت كريمه براي شما خوانندة محترم است».
مطالعة آن را به خوانندگان فرهيختة موعود سفارش مي‌كنيم.

ماهنامه موعود شماره 97