مناجات
۱۷ اسفند ۱۳۸۵

... و سپاس خداي را كه ما را با آبروي دين پوشاند و به آيين خود اختصاص داد و در راه نيكوكاران روان ساخت، تا در آن‌ها به لطف و احسانِ او به سوي رضوان1 وي راه پيماييم. سپاس براي اوست؛ سپاسي كه با پذيرفتن آن از ما خرسند گردد.
سپاس خداي را كه ماه خويش، ماه رمضان، ماه روزه را راهي قرار داد كه پوينده‌ي او گرديم و به رضاي او دست يابيم. و اين ماه، ماه اسلام و ماه طهارت و ماه آمرزش و ماه شب زنده‌داري است؛ چون قرآن كه راهنماي مردم و نشانه‌ي راهنمايي و جداكننده‌ي ميان حق و باطل است، در اين ماه نازل گرديد...
بارخدايا، بر محمّد، صلي الله عليه و آله وسلم، و خاندان او درود فرست و شناخت فضيلت و بزرگ داشت مقام او، و خوداري از اموري را كه در اين ماه بر ما حرام كرده‌اي به ما الهام كن.
و ما را ياري ده تا با روزه‌گرفتن در اين ماه، خود را از نافرماني تو بازداريم و توفيق آن ده تا اعضاي بدن را به كارهايي مشغول كنيم كه تو را خشنود گرداند...
... و جز در كاري كه به ثواب2 نزديك باشد رنجي نبريم و جز به كاري كه از عقاب3 تو ما را نگه دارد، نپردازيم.
آن گاه همه را از خودنمايي رياكاران و از شهرت اندوزي جاه‌طلبان پاك فرماي. آن گونه كه هيچ‌كس را جز تو در آن كارها شريك قرار ندهيم و جز تو در آن‌ها هدفي نداشته باشيم...
و در اين ماه به ما توفيق آن ده كه به سوي كساني كه رشته‌ي دوستي از ما بريده‌اند، بازگرديم و با كساني كه بر ما ستم كرده‌اند، به انصاف رفتار كنيم، و با آنان كه دشمنان ما هستند، آشتي كنيم، مگر با كسي كه در راه  تو و براي خرسندي تو با او دشمن باشيم؛ زيرا چنين كسي دشمني است كه با او دوستي نمي‌توان كرد...
... بار خدايا، تو را به حق عظمت اين ماه سوگند كه بر محمّْد، صلي الله عليه و آله و سلم، و خاندان او درود فرست و ما را شايسته درجه‌اي كن، كه دوستان خود را به بخشش خود به آن مژده داده‌اي و ما را در اين ماه از نعمتي برخوردار فرما كه كوشندگان در راه اطاعت خود را از آن برخوردار مي‌فرمايي و ما را در شمار كساني درآور كه به رحمت، و مهر تو شايسته‌ي مقامي بس ارجمند شده باشند.3

به حق لطف و مهرباني‌ات
اي مهربان‌ترين مهربانان.

پي‌نوشت‌ها
:
1. رضوان: بهشت.
2. ثواب: پاداش.
3. عقاب: مجازات.
4. فرازي از نيايش امام سجاد (ع) در فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، ترجمه‌ي دكتر اسدالله مبشّري.

ماهنامه موعود شماره 68