روانشناسي انتظار
۱۶ شهريور ۱۳۸۵


1.     انتظار هميشه با شور ، شوق ، آرزو و اميد همراه است !

2.     اگر اميد و انتظار نبود زندگي نيز نبود !

3.     انتظار محرك انسان به جلو و آينده اي بهتر است !

4.     انتظار با صبوري و شكيبايي آشنا و همدم است !

5.     انتظار و فراق است كه بر زيبايي وصال آن كه منتظرش هستيم مي افزايد !

6.     اگر فراق و انتظار نبود وصال و رسيدن به مقصود و محبوب چندان جذاب نبود !

7.     انتظار جوهره ، استعداد و پتانسيل آدمي را آشكار مي سازد !

8.     انتظار رقت قلب مي آورد !

9.     انتظار قساوت ها را به رقت ها ، بي رحمي ها را به مهرورزي ها بدل نموده است !

10.   انتظار آستانه تحمل آدمي را به گونه اي چشمگير بالا برده است !

11.   انتظار ميزان اضطراب و استرس را كاهش داده است !

12.   انتظار ادبيات جهان را تحت تاثير شگرفي قرار داده است !

13.   انتظاري سازنده است كه با خود براي منتظر پويايي و تحرك آورد!

14. انتظار نبايد وسيله تخدير ، خمودي ، ركود ، ايستايي و توقف باشد !

15. انتظار ايستادن با اميد است نه نشستن مايوسانه !

16. انتظار حركت است نه توقف !

17. انتظار ايمان راسخ است نه ترديد !

18. انتظار محرك است نه مخدر !

19. انتظار از سر آگاهي و بصيرت است نه جهالت و ناداني !

20. انتظار ساختن است و نه فقط سوختن !

21. انتظار به روز شدن است نه فسيل شدن !

22. انتظار آرزوهاي خيالي و توهمي نيست ، اميد به شدن است !

23. انتظار آرامش بخش است نه نگران كننده !

24. انتظار شهود محبوب است اما نه با چشم سر ، كه با چشم دل !

25. انتظار عرفان است نه دكّان !

26. انتظار حماسه ساز است نه زهد فروشي !

27.انتظار توهم نيست ، حقيقت است !

28.انتظار ابزار تحميق و تخدير عوام نيست ، موجب رشد و بيداري است !

29. انتظار آستانه تحمل را براي سرزنش خار مغيلان بالا مي برد

30. انتظار غروبي است كه طلوعي حتمي در پي دارد !

31. انتظار خوش بيني است نه خوش خيالي !

32. انتظار آفريننده است نه تخريب كننده !

33. انتظار زندگي بخش است و نه ميراندن !

34. انتظار آينده اي واقعي است نه آينده اي خيالي !

35.انتظار برخواسته از آرزويي است كه آرزوهاي ديگر را تحت الشعاع قرار مي دهد !

36. انتظار و اميد ، خردمندانه ترين گزينه براي ادامه حيات و زندگي است !  

37. انتظار تدريجا زندگي ما را كاهش مي دهد يعني ما براي انتظار هزينه مي كنيم بنابراين خردمندانه نيست كه انتظار چيزي را داشته باشيم كه از  اهميت بالايي برخوردار نيست !

38. انتظار سرمايه تمام ناشدني فرهنگ پر غناي تشيع علوي است !

39.انتظار ، شيعه را چون رگه اي از آب شيرين در سيلاب گل آلود تاريخ ظلم و ستم اميدوارانه به پيش برده است !

40. انتظار نسيم فرح بخش و مژده دهنده وصال يار دلنواز است !

سيد مهدي واعظ موسوي