بندر بن سلطان در فرودگاه دمشق چه ميكرد؟
۲۳ فروردين ۱۳۹۰
http://mouood.org/images/news3/bandar.jpgبه گزارش موعود به نقل از خبرگزاري شام پرس، يك ديپلمات آگاه از حوادث «خاورميانه» به مجموعه سؤالاتي در مورد مناسبات «سوريه» «عربستان» و سوريه «آمريكا» پاسخ و همچنين داستان حضور شاهزاده بندر بن سلطان در فرودگاه بين المللي «دمشق» و همچنين رابطة آن با ترور عماد مغنيه از فرماندهان بارز مقاومت و حوادث ديگر در منطقه پاسخ داده است. اين ديپلمات همچنين به سؤالات دیگری در این رابطه پاسخ داده است ، از جمله:

راز قطع رابطة سوريه و عربستان و درخواست حكومت عربستان براي آشتي با سوريه؟
عماد مغنيه واقعاً چگونه ترور شد و عربستان سعودي چه نقشي در اين كار داشت؟
چرا حزب الله پس از ترور عماد مغنيه تهديد به انتقامجويي كرد؛ امّا تاكنون اين كار را انجام نداده است؟
چرا ابرهاي سياه بر مناسبات سوريه آمريكا سايه افكنده است؟
چرا آمريكا مانع حملة نظامي اسرائيل به ايران ميشود؟
اين ديپلمات عرب و نزديك به مراكز تصميمگيري سوريه و ايران ميگويد:
در تاريخ 12 فورية سال 2008 م. يعني سه سال پس از ترور رفيق حريري، عماد مغنيه فرماندة عالي رتبة حزب الله؛ ترور شد و با ترور وی ، سوریه ، حزب الله ، لبنان و دیگر کشورهای عربی موضعگيريهاي جديدي اتخاذ کردند .
در زمان ترور عماد مغنیه برخي بر اين باور بودند كه اين امر ممكن است مناسبات دوستانة حزب الله و سوريه را به طول كامل بر هم زند. در آن زمان تقريباً چند روز پس از ترور عماد مغنيه، سخناني شنیده شدكه تأكيد ميكرد تحقيقات در مورد ترور مغنيه، پرده از رازهايي برداشته كه زلزلة بزرگ و پر سر و صدايي در منمطقه ايجاد ميكند و دستگاههاي امنيّتي منطقهاي در اين كار دست داشتنه اند تا آنجا که برخي از مسئولان حزب الله در سخنان خود ، به دست داشتن دستگاههاي امنيّتي عربي در اين كار اشاره كردند؛ امّا به هر حال آن روزها سپري شد و چيزي فاش نشد، چرا؟
در آن زمان كشورهاي اروپايي با سوريه تماسهاي سرّي و بسيار سريعي داشتند تا سوريه نتايج تحقيق در مورد ترور عماد مغنيه را پنهان نگه دارد و در مقابل، ايالات متّحده و همپيمانان آن، دست از اتّهام سوريه به قتل رفيق حريري بردارند يا حدّاقل از شدّت لحن خود نسبت به آن بكاهند. با اينكه سوريه وعدهاي در اين مورد نداد؛ امّا پس از اين تماسها، روند سخنان مسئولان و تعاملات سوري در مورد كساني كه در ترور عماد مغنيه نقش داشتند، شروع به فروكش كردن كرد به ويژه اينكه نتايج تحقيق اگر اعلام ميشد، ممكن بود دستاندركاران ترور آن را بی اهمیت و نادرست بدانند و هرگونه دست داشتن در آن را انکار کنند ، همچنین ممكن بود این کار باعث به دست آمدن سودهاي سياسي زيادي براي سوريها نشود و همين مسئله باعث شد كه آنان از پيشنهاد اروپا استقبال كنند و نتايج را ديرتر اعلام كنند.
در اين ميان اتّفاقي افتاد و همة امور را تغيير داد، چند هفته بعد از آن، در حالي كه شماري ازمسافرانی كه از سالن فرودگاه بین المللی دشمق عبور ميكردند، يكي از نيروهاي امنيّتي به يكي از اين اشخاص مظنون شد و به همين دليل او را به دفتر خود در فرودگاه فرا خواند تا يك تحقيق روتيني و عادّي در مورد او انجام دهد؛ امّا چيزي كه بسيار غافلگيركننده بود، اين بود كه آن مرد به سرعت خود را باخت، او كسي بود كه مخفيانه مسافرت ميكرد، در حالي كه او در حقيقت كسي جز شاهزاده بندر بن سلطان نبود.
اين شاهزاده و گروه همراه با او و كساني كه با هويّتهايي غير از هويّت و كارت شناسايي واقعيشان سفر ميكردند، توقيف شدند وماموران فرودگاه ، فرماندهان دستگاههاي امنيّتي را در جریان کار قرار دادند و آنها هم به نوبة خود، رئيس جمهور سوريه را در جريان قرار دادند.
پس از آن ، شاهزاده بندر به گونهاي كه شايستة مقامش بود، تحت الحفظ قرار گرفت و به نقطه نامعلومی انتقال یافت و در دمشق به صورت اقامت اجباري اسکان داده شد ، بدون اينكه خبري در اين مورد اعلام شود.
در اين حال، دولت عربستان در تنگناي سياسي و ديپلماتيك بسيار بدي قرار گرفت و در آن حال نميدانست چه بايد بكند، به ويژه اینكه مناسبات دو كشور در آن زمان در حالت بسيار بدي بود.
عربستان در سطحي وسيع و بسيار بالا تصميم گرفته بود رژيم حاكم بر سوريه را كه موضعگيري تندي در قبال عربستان اتّخاذ ميكرد، سرنگون كند. اين موضعگيري بسيار تند، به ويژه پس از جنگ ژوئیه نمود يافت و سوریه حاكمان عرب را در محور ميانهروها متّهم كرد كه آنان نيم مردهايي بيش نيستند و اين امر باعث کینه و دشمنی عربستان و مصر نسبت به سوریه شد.
پس از آن ، از شاهزاده بندر و همراهانش در دمشق بازجويي و تحقيق شد و نتايج اين تحقيقات اگر منتشر ميشد، ميتوانست همانند زلزلهاي شديد، منطقه را به لرزه در آورد. اعترافات اين اشخاص به صورت صوتي و تصويري ضبط شد و در اين اعترافات، مطالب بسيار زيادي در مورد اسرار روابط آمريكا و عربستان در مورد لبنان و دادگاه بينالمللي ترور حريري با جزئيّات دقيق و ذكر نامها و تاريخ وجود داشت.
 اين اسرار و مطالب حاکی از آن بود که پس از بحث و بررسيهاي دقيق و گسترده و همه جانبه در مراكز تصميمگيري سياسي و امنيّتي عربستان و رايزنيهاي عربستانيها با آمريكاييها، تصميم بر اين شده كه شاهزاده سعود الفيصل محرمانه به دمشق فرستاده شود.
بشّار اسد، رئيس جمهور سوريه كه دستگیری شاهزاده بندر را انکار می کرد و چیزی در مورد آن نمی گفت ، در پاسخ به سؤال سعود الفيصل كه آيا دولت سوريه چيزي در مورد شاهزاده بندر ميداند ، خود را از اين مسئله بياطّلاع جلوه داد و گويي او چيزي در اين مورد نميداند و به همين دليل، شاهزاده سعود الفيصل مستقيماً وارد بحث اصلي شد و اعتراف كرد كه شاهزاده بندر به صورت سرّي از دمشق به جايي ميرفت و از زماني كه در دمشق بوده، تاكنون خبري از وي در دست نيست. در آن زمان، رئيس جمهور سوريه لبخندي زد و گفت: اگر شما اين را ميدانيد، چرا لقمه را دور سرتان ميچرخانيد و در لفّافه سخن ميگوييد، چرا با صراحت سخن نميگوييد و نميگوييد دقيقاً از سوريه چه ميخواهيد؟
پس از آنكه شاهزاده سعود الفيصل پيشنهادهايي را در مورد اعترافهاي شاهزاده بندر از طرف رئيس جمهور سوريه دريافت كرد، متوجّه شد كه اين مسئله به آساني حل نميشود و سوريها در كارشان بسيار جدّي هستند و امور اگر از چارچوب خود خارج شوند، منافع ملّي و منطقة ای عربستان بسيار زیان ميبيند.
در اين حال، شاهزاده سعود الفيصل از رئيس جمهور سوريه درخواست مرخصي كرد تا براي مشورت به عربستان برود، سپس به سوريه بازگردد . رئيس جمهور سوريه هم با آن موافقت كرد؛ امّا اين شرط را گذاشت كه ديدار بعدي اين شاهزاده از دمشق، به صورت علني و نه سرّي باشد.
شاهزاده سعود الفيصل به عربستان بازگشت و مقامات عربستان را در جریان امور قرار داد و به رهبران و مقامات تصميمگيرندگان عربستانی اطّلاع داد كه سوريها در حال حاضر چه چيزي در اختيار دارند، و چه خواسته ای دارند .
 پس از آن به رسانههاي عربستان اشاره شد كه فوراً از شدّت لحن خود نسبت به سوريه و سیاست های آن بكاهند و از نقش سوريه در جهان عرب ستايش كرده و عنوان كنند كه گروههاي مختلف لبناني بايد براي ايجاد يك دولت ملّي با هم به توافق برسند؛
در این حال آمریکاییها و مصریها از این جریان اطّلاع یافتند. آنها با عربستانيها تماس گرفتند و حقيقت امر را دريافتند و اين گونه شروع به در پيش گرفتن يك راهبرد جديد براي تعامل با سوريه و حزب الله و لبنان در پيش گرفتند و اينجا بود كه انگليسيها شروع به تمجيد و تعريف از حزب الله كردند و يك هيئت پارلماني براي ديدار با رهبران اين حزب به لبنان اعزام كردند، همچنين رهبران، 14 مارس نيز شروع به كاستن از شدّت لحن خود در مورد سوريه كردند و سخن از دادگاه بين المللي قتل حريري كم كم داشت كمسو و كمسوتر ميشد.
اين منبع آگاه ميافزايد:
پس از آنكه سعود الفيصل در ديداري رسمي كه رسانههاي سوري و عربستاني آن را اعلام كردند، به دمشق بازگشت. بشّار اسد، رئيس جمهور سوريه از او استقبال كرد و اين بار گفتوگوي اين دو شخصيّت سياسي، مستقيم و دوستانهتر بود و اينجا مسئله، مسئلة منافع بود. عربستان ميخواست كه نتايج تحقيقات و بازجوييهاي شاهزاده بندر منتشر نشود و انگشت اتّهام به سوي عربستان و همپيمانان آن در مورد مسئلة قتل عماد مغنيه و ديگر قتلها نشانه نروند.
اعترافات شاهزاده، حاوي مطالب زيادي در مورد قاتلان رفيق حريري و دستگاههاي امنيّتي بود و همچنین اطّلاعات دقیقی در مورد توافقات امنيّتي ميان چهار دستگاه امنيّتي عربي و سي آي اي (CIA) که در اين كار نقش داشتند، در بر داشت. در این اعترافات همچنین مطالبی در مورد سرنگوني رئيس جمهور سوريه و ارتباط با گروههاي مخالف سوري و تجهيز جنگجويان سوري براي فتنهانگيزي و ايجاد آشوب و ناآرامي و كشتار مردم در شهرهاي سوريه با كمك آمريكاييها و دست داشتن برخي دستگاههاي امنيّتـي براي رساندن اسلحه و منابع مالي به آنها، وجود داشت.
مقامات عربستان از مقامهاي سوري خواستند كه چيزي از اين اعترافات را منتشر نكنند و در مقابل، عربستان از مسئلة دادگاه بين المللي ترور رفيق حريري صرف نظر وعقب نشيني كرده و از متّهم کردن سوریه به نقش داشتن در ترور رفیق حریری سوريه دست بردارد و ميدان لبنان را خالي كند.
در اينجا اين سؤال پيش ميآيد سوريها چه چيز بسيار مهمّي در اختيار داشتند كه عربستان و آمريكا مجبور به پذيرش اين شروط شدند.
اين منبع ميگويد:
براي درك اين موضوع بهتر است، به بررسي اخبار اخير بپردازيم: آزادي چهار افسر در لبنان، تشكيل دولت لبنان به رياست سعد حريري، وارد نشدن به مسئلة سلاحهاي حزب الله، بازگشت وليد جنبلاط به آغوش سوريه پس از عذرخواهي از آن، ديدار سعد حريري از سوريه، سكوت موجود در مورد مسلّح شدن حزب الله از طرف سوريه و ايران، سخن به ميان نياوردن از دادگاه بين المللي ترور حريري، اعزام سفير آمريكا به دمشق.
آيا همة اين اتّفاقها به خاطر نيّتهاي خيرخواهانة آمريكا بود كه سعي ميكرد مواضع مثبتي نسبت به سوريه اتّخاذ كند؛ البتّه كه نه.
حال بار ديگر به روند حوادث باز ميگرديم:
شاهزاده الفيصل به رياض بازگشت و شاهزاده بندر نيز به كشور خود رفت و اين گونه اين مسئله به پايان رسيد و تنها چند هفته پس از آن تحرّكات، ملك عبدالله، پادشاه عربستان در يك ديدار رسمي و علني و بزرگ و دو روزه وارد دمشق شد. اين ديدار سرشار از دوستي و گرمي بود و پس از آن دولت لبنان تشكيل شد و دوستي و يكدلي به ميان سوريها و لبنانيها بازگشت.
امّا بار ديگر تهديدهاي سوريه توسط آمريكا و اتّهام اين كشور به دادن موشكهاي اسكاد به حزب الله، دوباره شروع شد و اسرائيل، سوريه و ايران وحزب الله را تهديد كرد، البتّه اين گونه به نظر ميرسد كه اين تهديدها جدّي نبود و اگر دولت آمريكا در اين امر جدّي بود، به دمشق سفير نميفرستاد.
باید دانست که بيگمان دولت آمريكا در اين مرحلة زمانی از اسرائيل و سیاستهاي آن در منطقه، به ستوه آمده است و شايد براي اوّلين بار در تاريخ روابط خود با اسرائيل ، احساس در تنگنا قرار گرفتن در مقابل سوريها و جهان عرب ميكند؛ زیرا اسرائيل در مسئلة مذاكرات و راه حلّ نهايي براي حل مسئلة فلسطين، همة راهبردهاي آمريكا در منطقه را كاملاً دگرگون ميكند.
شايد آمريكا به نوعي ميانديشد كه با اين كار اسرائيل را تنبيه و مجازات كند و به همين دليل، اسرائيل كه تأكيد ميكند سوريه به حزب الله سلاح ميدهد، وزارت امور خارجة آمريكا ميگويد هیچ دليلي مبني بر دست داشتن سوريه در اين كار در دست ندارد.؟
آمريكا، با اين بيانات، آرزوي اسرائيل براي به دست آوردن چراغ سبز آمریکا برای حمله به حزب الله و سوريه را نقش بر آب ميكند یا حدّاقل بعيد نيست كه ايالات متّحدة آمريكا برنامهريزي ميكند يا حدّاقل راضي است كه اسرائيل بار ديگر وارد جنگي با حزب الله شود و بار ديگر شوكت و قدرتش به مقابل جهان و مردم ساكن سرزمينهاي اشغالي بشكند و بار ديگر آن رژیم را به آغوش آمريكا بازگرداند و اين رژيم ديگر از تصميمهاي آمريكا سرپيچي نكند و راهبردهاي آمريكا را در افغانستان و عراق نابود نسازد.
اوضاع در منطقه در حال حاضر بحراني است و ممكن است منطقه در طيّ چند ماه آينده شاهد جنگي جديد باشد؛ امّا بايد دانست كه كسي نميتواند نتايج آن را پيشبيني كند؛ امّا بايد دانست كه آن، جنگي سخت براي همه و از جمله اسرائيل خواهد بود، همچنين اگر كشورهاي بزرگ پيش از فوت وقت به فكر چارهاي نباشند، ممكن است دامنة اين جنگ گسترش يابد و تبديل به يك جنگ منطقهاي شود.
يك منبع حقوقي نزديك به تحقيقات جاري در مورد حوادث و ناآراميها و شورشهاي زندان «صيد نايا» از اطّلاعاتي پرده برداشته كه اطّلاعاتي كه ديپلماتي فرانسوي به او داده بود را تأييد ميكند.
اين منبع ميگويد: تمامي تلفنهاي همراهي كه از زندانيان در حادثة شورش در زندان كشف شد، از نوع ثريا بود كه از طريق ماهواره كار ميكند و به همين دليل، دستگاههاي امنيّتي و اطّلاعاتي سوري از ابتدا نتوانستند در آن تشويش ايجاد كنند يا آن را قطع كنند.
اين منبع گفت: سازمان اطّلاعات ارتش دستور تعطيلي تمامي دكلها و برجهاي تلفنهاي همراه موجود در «صيد نايا» و «تل منينن» و «تلفيتا» و مناطق ديگر را صادر كرده بود و با اين حال، ارتباط ميان بازداشت شدگان و جهان خارج ادامه داشت.
پس از دخالت شاخة شنود و اطّلاعات ارتش (شاخة 211) موجود در ميان «القابون» و «برزه» مشخّص شد كه اين تماسها از طريق تلفن همراه ماهوارهاي انجام ميشود.
چيزي كه در ابتدا باعث افزايش حيرت مأموران امنيّتي شد اين بود كه ارتباطات ميان بازداشت شدگان و جهان خارج، به گونة قابل توجّه، بسيار عالي و بدون پارازيت و مشكل بود، هر چند كه اين زندان دارای درهاي فلزي و پنجرهها و سلولهاي بسيار زيادي بود كه ميتوانست ارتباط تلفنهاي همراه را غيرممكن سازد يا حدّاقل با كيفيّت بسيار پاييني باشد.
اين منبع افزود:
دستگاه اطّلاعاتي و امنيّتـي ارتش سوریه كه در اين مورد تحقيق ميكرد، به اين نتيجه رسيد كه آتش عصيان از خوابگاههايي شروع شده كه زندانيان استان «درعا» در آن سكونت داشته و در مرزهاي سوريه ـ اردن يا مرزهاي سوريه ـ عراق دستگير شدهاند و پس از تحقيق كشف شد كه آنها حلقة اتّصال زندان و جهان خارج بودهاند.
با انجام تحقيقات بيشتر مشخّص شد كه برخي از آنها و برخي از خانوادههايشان توسط دستگاه اطّلاعاتي و امنيّتي عربستان استخدام شده و تلفن همراه ثريا و مبالغي كلان به آنها داده شده و آنها هم با مبالغي كلان توانستهاند برخي افسران زندان را به خود جذب كنند و آنها اجازة ديدار زندانيان با خانوادههايشان را بدهند.
اين منبع خاطر نشان يافت كه بعيد نيست دستگاه اطّلاعاتي و امنيّتي اردن نيز در اين كار نقش داشته باشد.
نتايج اين تحقيقات نشان ميدهد كه برخي از مخالفان دولت سوريه در لندن اطّلاع داشته كه اتّفاقاتي در زندان «صيد نايا» در حال انجام است؛ امّا آنها دقيقاً نميدانستند قرار است چه اتّفاقي بيفتد.
شايان ذكر است كه الكساندر سلطانوف، فرستادة رياست جمهوري «روسيه»، ابتداي سال ميلادي جاري به سوريه گزارشی داد كه توسط سازمان اطّلاعاتي روسیه تهيّه شده بود و آن گزارش تأكيد ميكرد كه سازمانهاي اطّلاعاتي آمريكا و عربستان به ويژه باند شاهزاده بندر بن سلطان، خود را آماده ميكنند كه با استفاده از اسلامگراهاي اصولگرا، دست به ترورها و اعمال خرابكارانهاي در طيّ ماههاي آينده در سوريه بزنند و اين خرابكاريها در اماكن استراتژيك و حسّاس سوريه خواهد بود.
مقامات سوري بنا بر اعلام روزنامة «واشينگتن پست» و ابسته نظامي عربستان را در دمشق، پس از اينكه او را در حال توزيع دهها هزار دلار در ميان تبعة عربستان و سوريه مشاهده كردند، اخراج كردند.