رويكرد غرب و مسيحيت به معنويت و مهدويت-4
۲۹ فروردين ۱۳۸۴


سيد احمدرضا يكانى‌فرد

اخيرا مقاله اى به دست ما رسيده است كه در بر دارنده نكات جالب توجهى در خصوص عنوان اين سلسله مقالات يعنى «رويكرد غرب و مسيحيت به معنويت و مهدويت‌» است; اين مقاله مصاحبه اى است كه با دكتر «مايكل برادين » در مورد انگيزه اسلام آوردن و ديدگاهش پيرامون اسلام و مسلمانان آمريكا صورت گرفته كه چكيده اين مصاحبه در زير از نظر خوانندگان محترم مى گذرد.

دكتر «مايكل برادين »، استاد دانشگاه «آريزونا» در آمريكاست كه در سال 1991 (1371) اسلام آورد و نام «محمد اسعد» را برگزيد و هم اكنون مسؤول مركز اسلامى «توسان » آمريكاست.

وى در جواب به اين پرسش كه چرا مسلمان شديد مى گويد: «اول پيش از هر چيز، لطف و عنايت خداوند بزرگ بود كه مرا به اسلام خواند، هيچ كار با ارزشى انجام نداده و هيچ ويژگى مهمى نداشتم كه در خور چنين تحولى شوم تنها و تنها فضل خدا بود. دوم اينكه اسلام آوردم براى اينكه تنها راه حل مسائل امروز آمريكا و جهان است، آنچه در قرن بيست و يكم و پس از آن براى باقى ماندن به آن نيازمنديم، اسلام است. بدون اسلام آينده اى تيره و تار خواهيم داشت. سوم اينكه، مسلمان شدم چون اسلام دينى خودزا و منطق پرور است و راه حلهاى عملى همه مشكلهاى شخصى، ملى و جهانى امروز نيز در اسلام نهفته است.» (1)

وى در ادامه سخنان خود مى گويد: «روانشناسى، اقتصاد، سياست، معاملات، اخلاق و ديگر تعاليم اسلامى، آفرينش بى مانند آفريدگارى كه همه ما را آفريده نمايان مى سازد. براى مسلمان شدن چه دلايلى بهتر از اينها مى خواهيد؟» (2) وى در جاى ديگر از سخنان خود مى گويد: «آمريكا مى تواند با كمك اسلام هم خود و هم جهان را نجات دهد. من مسلمان شدم براى اينكه خدا چنين دين خوبى را به ما ارزانى كرد و الگويى به نام محمد، صلى الله عليه وآله، را براى ما فرستاد و مسلمان شدم براى اينكه اسلام، نسخه نجات جهان و كشورم را در خود دارد.

وى در پاسخ به اين سؤال كه: «انديشمندان غربى معتقدند تمدن غرب به سوى بن بست گام برمى دارد و بشريت را به طرف تمدن انسان بحران زده مى برد. زيرا، دگرگونيهاى معاصر اوضاع بحرانى را وخيم تر كرده است; نظر شما چيست؟» (3) مى گويد: «به عقيده من تمدن غربى به بن بست مى رسد و جاى آن را تمدن اسلامى خواهد گرفت اسلامى كه خدا خواسته است نيروى برجسته جهان در قرن بيست و يكم باشد. شمار اندكى از مردم، چنين تغييرى را در جهان دريافته اند. ما به عنوان مسلمان توفيق يافته ايم كه اين را بفهميم زيرا از قرآن آموخته ايم كه هستى به سوى يك هدف آسمانى همواره در حركت است كه در پى هدفى خدايى رخ مى دهد.» (4) وى سخنان خود را چنين دنبال مى كند: «بسيارى از انديشمندان غربى دريافته اند كه تمدنشان به آخر خط رسيده است و از اين مساله بيمناك شده اند. برخى پيش بينى مى كنند كه اسلام به عنوان تمدن نيرومند جاى تمدن كنونى را مى گيرد، بعضى نيز معتقدند كه تمدن اسلامى مى تواند همه تمدنها از جمله تمدن غربى را از نيستى برهاند. بد نيست در اينجا به «برژينسكى » مشاور امنيت ملى كارتر اشاره كنم.او شهرت خود را مديون پيش بينيهايش درباره دگرگونى تمدنهاست. وى ده سال پيش كتابى نوشته و در آن تاكيد كرده بود كه تمدن كمونيستى بزودى نابود خواهد شد. وى اكنون هشدار مى دهد كه همين سرنوشت براى آمريكا تكرار خواهد شد.». «برژينسكى » با صراحت و تاكيد مى گويد: «جامعه غوطه ور در شهوتها نمى تواند آداب اخلاقى جهان را پايه ريزى كند و هر تمدنى كه نتواند در اخلاق پيشگام و جلودار باشد، دچار فروپاشى خواهد شد.» (5)

اين موارد نكات برجسته اى بود از مصاحبه فوق الذكر كه در واقع گوياى روندى است كه از چندى پيش در جهان آغاز گرديده واز جنبه هاى متفاوت و مختلف در حال پيشرفت است كه در شماره هاى پيشين ماهنامه نيز به آنها اشاره رفت و در اين شماره نيز آن را از زاويه اى ديگر مطرح نموديم. باشد كه منعكس كننده گوشه اى از روند رويكرد غرب و سيحيت به معنويت و مهدويت باشد.


پى‌نوشتها:

1. اسلام تنها راه نجات آمريكا و جان، نويسنده: نامعلوم، مجله العالم 1/3/1196، ص 1.

2. همان، ص 1.

3. همان، ص 3.

4. همان، ص 4.

5. همان، ص 4.

 


ماهنامه موعود شماره 10-11