spacer
«مؤسسة فرهنگي موعود عصر(عج)»، معجم مؤلّفين مهدوي را به‌زودي منتشر مي‌کند.
ادامه مطالب ...
 
advertisement.png, 0 kB
Advertisement
spacer
spacer

عضویت در خبرنامه

جستجوگر سايت

جستجوگر گوگل


جست‌وجو در سايت موعود
addtomyyahoo4Subscribe in NewsGator OnlineAdd to My AOL
Subscribe with BloglinesAdd to netvibes
Add to Google

 
پروتستانتیزم،پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستی چاپ پست الكترونيكي
۰۶ شهريور ۱۳۸۵
  • پروتستانتیزم،پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونپروتستانتیزم،پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستییستی
    نصیر صاحب خلق
    مجموعه مطالعات فرهنگی
    قیمت:11000 ریال

 
پروتستانتيزم (نهضت اصلاح دينی قرن 16 اروپا) با هدايت مرادنی چون «مارتين لوتر» و «كالوين» موجب ويرانی نظام اروپايی تحت اقتدار كلسيای كاتوليك شدو با تقديس نظام فكری سكولار، پيشاهنگ حركتی شد كه حيات دنيوی را به اساسی ترين هدف انسان مبدل ساخت چنانكه در پی آن، دين از مسؤوليت ايجاد و تأسيس نظام مخصوص خود منفك و تابعی از نظام سكولار گرديد.
چندی بعد پروتستانتيزم در هيأت انقلاب پيوريتانها - در اولين سالهای كشف قاره آمريكا - از انگلستان جدا و در آن سرزمين جديد مبدل به ادب و فرهنگ مهاجرانی شد كه انگلستان را در هوای «سرزمين موعود» و دسترسی به ثروت و آمال دور و دراز خود ترك كرده بودند.
تأثيرپذيری بنيانگذاران «پروتستانتيزم» از معتقدات و لاهوت عهد قديم بنی اسراييل و بسط آن آموزه ها در پيوريتانيسم، با خود نطفه جريانی را داشت كه طی چهار صد سال، همپا با نضج سياسی و اجتماعی آمريكا پرورش يافت تا آنكه در هيأت جريانی سياسی و مذهبی با عنوان «مسيحيت صهيونيستی» نمودار شد.
«مسيحيت صهيونيستی» متأثر از عهد قديم و اخبار آخرالزمانی ساير منابع مرتبط با عهدين، زمينه سازی ظهور دوم حضرت مسيح(ع) و حمايت از «صهيونيسم» را در وظيفه خويش وارد ساخت تا از همه تواناييها و از جمله قدرت نظامی و اقتصادی آمريكای قرن 21 جهت سركوب مخالفان، سلطه بر سرزمينهای اسلامی و تسلط بر بيت المقدس به عنوان تختگاه حضرت عيسی(ع) استفاده نمايد.
اثر «پروتستانتيزم، پيوريتانيسم و مسيحيت صهيونيستی» به نحوی محققانه و همراه با مطالعه ژرف درباره جريان ياد شده گفت وگو می كند.
كاركردهای ايدئولوژی قومی يهود، كه بنياد آن «برتری قومی يهود» را شكل داده و خاستگاهی توراتی دارد در تغيير هويت تمدنی غرب مسيحی و يهوديزه نمودن آن نقشی بی چون و چرا داشته است. نقشی كه تا كنون درباره آن يا سخنی بيان نشده و يا كمتر به آن پرداخته شده است. آموزه های تاريخی - اجتماعی اروپا عموماً (به غلط) بيانگر تضييع حقوق همه جانبه اين قوم است. اما اينكه اين امر چقدر با واقعيت تطبيق دارد، خود موضوع پژوهش و تحقيقی جدی و عميق است. يهوديزه كردن باورها و اعتقادات مسيحيت در قرون ميانه بنيانها و شالوده های كاتوليكی نظام اروپايی را ويران ساخت و باورها، عقايد، ارزشها و هنجارهای اخلاقی مسيحيت را دگرگون نمود. فرآيند اين همه، سر برداشتن پروتستانتيزم در اروپا بود. پروتستانتيزم در جهان بينی خود نگاهی كاملاً عهد عتيقی (توراتی) و رويكردی كاملاً دنيايی داشته و از منابع يهودی به شدت تأثير پذيرفته است. در سايه پروتستانتيزم بود كه نه تنها گناه بزرگ پيامبر كشی آنها (به صليب كشيده شدن مسيح پيامبر به زعم مسيحيت كاتوليك) بخشوده شد، بلكه مقام و مرتبت يهود به مقام و مرتبت «قوم برگزيده» ارتقا يافت. نقش آفرينی يهود در ديگر تحولات اجتماعی اروپای قرون وسطی كه با پروتستانتيزم آغاز شده بود در نوزايی جريان «روشنگری» نيز ادامه يافت.
«قوم برگزيده» با ويران ساختن شالوده های مسيحی تمدن اروپا و غرب به گرفتن انتقامی تاريخی از آن دست زد و به جای آن تمدنی يهودی شبه مسيحی  ای را بنا نهاد كه رويكردی كاملاً دنيايی، پوزيتويستی و مادی داشت. تمدنی كه... بنيان و اساس آن بر قتل عام ديگر اقوام و استعمار، استثمار، تعدی، تجاوز، توسعه طلبی و امپرياليزم قرار داشت. اين همه ناشی از سلطه جهانبينی يهودی و تلمودی بر انديشه و روان تمدن غرب بود.
اين نوشته در اصل، گزارشی تاريخی و مستند از ناگفته های تاريخی قرون ميانه و جديد اروپا و تاريخ ناگفته ای است كه در فرآيند تلاشهای يهود افكار عمومی از بازشناسی و توجه بدان بازمانده است.
«قوم برگزيده» را بايد استاد تحريف تاريخ و تاريخ سازی خواند. اين همه نيز در سايه سيطره و سلطه بر دستگاهها و وسايل ارتباط جمعی، ممكن و ميسر گرديده است. تمامی مستندات اين گزارش عموماً متكی به منابع يهودی و يا منابع غربی است.

اين گزارش در دو فصل سامان داده شده است:
فصل اول آن با عنوان: «پروتستانتيزم، روشنگری ميستی (نهانگرايی) عبرانی» به بررسی وقوع رخدادهای بزرگ تاريخ اروپا در قرون ميانه اختصاص يافته و طی آن از چگونگی پيدايی پروتستانتيزم و نقش منابع يهودی از جمله عهد عتيق (تورات) و «كابالا» درسر برداشتن پروتستانتيزم، اهداف اين جريان مسيحی - يهودی و تأثير آن بر نظام اجتماعی، سياسی، فرهنگی و اقتصادی اروپا سخن به ميان آمده است. در اين فصل بسياری از ناگفته های مربوط به اقدامات و تلاشهای «قوم يهود» در تغيير هويت تئولوژيك و تمدنی اروپا و غرب بيان شده است كه مطالعه آن يقيناً در نحوه نگرش تاريخی خوانندگان تأثيرگذار خواهد بود.

در اين فصل می خوانيم:
بخش اول: پروتستانتيزم، روشنگری و نهانگرايی عبرانی
- رؤياهای عهد عتيقی لوتر...
بخش دوم: پروتستانتيزم، عهد عتيق و لوتر
- نيمه يهودی پنهانكار
- تأثيرپذيری پيوريتانهای انگليس و آمريكا از پروسه
بخش سوم: پيوريتانها يا يهوديان انگليس
- حاميان صهيونيسم
بخش چهارم: پيوريتانها در آمريكا
- پيوريتانهای وحشت
- پيشتازتر از تئودور هرتزل
بخش پنجم: ماسونها و جريان روشنگری
- وابستگی اومانيستها به كابالا
- جذبه و تأثير كابالا بر اومانيستها
- پيوندهای جريان روشنگری و باطنی گری عبرانی
بخش ششم: روشنگری و كابالا
بخش هفتم: بنياد يهوديگری خداباوری نيست

- رنسانس، عقل، جهان بينی انسان محور و قرآن


در فصل دوم نيز كه تحت عنوان: «مسيحيت صهيونيستی، پيدايش و ظهور تاريخی آن» به نگارش درآمده است تلاش شده تا چگونگی پيدايش اين جريان،
روند تكاملی و تبديل صهيونيزم دينی به صهيونيزم سياسی، ساختارها، سازمانها، مؤسسات و نهادهای مربوط به آن تبيين و تحليل شود.
در اين فصل می خوانيم:
بخش اول: مسيحيت صهيونيستی، فرآيند تاريخی - دينی...
بخش دوم: صهيونيزم مسيحی چيست؟

- بنيادهای دين شناختی صهيونيسم مسيحی
بخش سوم: تاريخچه صهيونيسم مسيحی
بخش چهارم: پيوريتانها و صهيونيسم مسيحی
بخش پنجم: پروتستانها و صهيونيسم مسيحی
بخش ششم: مذاهب پروتستان صهيونيست - مسيحی

- مذهب برادری پليموس
- ادونتيستها
- مورمونها
- كريستا دلفيان
- طريقت يهودی مسيحی
بخش هفتم: سازمانها و نهادهای صهيونيسم مسيحی
- سفارت بين المللی مسيحيت اورشليم (قدس)
- بنياد معبد مقدس اورشليم
- انجمن آمريكايی اتحاديه يهوديان و مسيحيان
- دوستان مسيحی بنياد توسعه جامعه اسراييلی
- صهيونيست - مسيحی ها، آمريكا و اسراييل
الف) اهميت سياستهای جانبدارانه و...
ب) تأثير مسيحيان بر سياستهای جانبدارانه
ج) چرا فاندامنتاليستهای مسيحی از اسراييل حمايت می كنند.
در پايان، مؤلف محترم بيان داشته است كه ناگفته های بسياری در اين باره به جای مانده است و اظهار اميدواری نموده كه اين اثر در فرآيند تعميق نگرش تاريخی خوانندگان تأثير مثبتی از خود به جای گذارده و گستره اطلاعات تاريخی - عقيدتی آنان را بيش از پيش وسعت بخشيده و در درك و فهم بهتر و ژرفتر رخدادهای بزرگ تاريخ معاصر مفيد واقع گردد.

  • علاقمندان جهت تهيه كتاب مي‌توانند با واحد فروش موسسه موعود تماس حاصل نمايند:
    021-66956167-8

 

فروشگاه اینترنتی موعود:
http://yaranshop.ir/

 

 
< قبل   بعد >
spacer

spacer

Creative Commons License
(cc) 2020 Mouood Researching Institute. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
هرگونه استفاده از محتويات اين پايگاه اطلاع رساني، در هر کجاي دنيا، تنها براساس مفاد توافقنامه Creative Commons 3.0، مجاز است.
(ح) 1386 تمامي حقوق اين پايگاه اطلاع رساني، متعلق به مؤسسه فرهنگي موعود است.