صفحه نخست arrow مقالات arrow یهود arrow دلايل‎ علمي‎ دروغ بودن‎‎ كشتار يهوديان
spacer
«مؤسسة فرهنگي موعود عصر(عج)»، معجم مؤلّفين مهدوي را به‌زودي منتشر مي‌کند.
ادامه مطالب ...
 
advertisement.png, 0 kB
Advertisement
spacer
spacer

عضویت در خبرنامه

جستجوگر سايت

جستجوگر گوگل


جست‌وجو در سايت موعود

مطالب مرتبط

addtomyyahoo4Subscribe in NewsGator OnlineAdd to My AOL
Subscribe with BloglinesAdd to netvibes
Add to Google

 
دلايل‎ علمي‎ دروغ بودن‎‎ كشتار يهوديان چاپ پست الكترونيكي
۰۴ خرداد ۱۳۸۵

روبـر فـريسـون‎ مـورخ‎ فـرانسـوي‎ اظهارات‎ رئيس‎ جـمهـوري‎ ايـران‎ را دربـاره‎ ادعـاي‎ كشتار جمعي‎‎ يهوديان‎ در جنگ‎ جهانـي دوم‎ ستود و آن‎ را حــادثــه‎ اي‎ شـگــرف‎ و مهـم‎ در تاريخ‎ دانست‎.
اين‎ استاد سابق‎ دانـشگـاه‎‎ فـرانـسـه همچنين‎‎ به‎ تشريح‎ دلايـل‎ غيـر واقعـي‎ بـودن كشتار يهوديان‎ پرداخته‎ است‎.
فوريسون‎‎ با رد كشتـار يهـوديـان بـه‎ دسـت‎ آلماني‎‎‎ها طي جنگ‎ جهانـي دوم‎ افــزود بـراي‎ اولين‎‎ بار پس‎ از پايان جنگ‎ جهـانـي‎ دوم‎ و گذشـت‎ 60 سـال‎ از آن‎ يـك‎ دولتـمـرد سياسـي‎ كـه‎‎ از اهـميـت‎ ويـژهاي‎ در جـهـان‎ سياست‎‎ برخــوردار اسـت , مسـئلـه‎ كشـتـار يهوديان‎‎ را زيـر سـوال‎ برد كه‎ تاكنون هيچ‎ يك‎ از روسـاي‎‎‎ جمـهـوري آمريكا و كشورهـاي غربـي‎‎ حتـي واتيـكـان‎ و كاتـوليـك‎ هـا از چنين‎‎‎ شهامتي‎ براي‎بيان ايـن مطلب‎ برخوردار نبوده‎اند.
وي‎‎ كه‎ 76 سـال‎ ســن‎ دارد و داراي دو ملـيــت‎‎ انـگلـيسـي‎ و فـرانســوي‎ اســت , پيـشتـراستـاد دانشگاه‎‎ ليون‎ در فـرانـسـه بود امــا در ســال‎ 1979 دولـت‎ فـرانـسـه‎ فعاليت‎‎ كـاري‎‎‎ وي را بـه‎‎ علت عقايدي كه در زمينه‎ هولوكاست‎ و كـشتـار يهـوديـان‎ دارد متوقف‎ كرد.

فوريسون‎ كه‎ در كار بازنگري‎ در تاريخ‎ نيـز فعاليت‎ دارد مي‎ گـويـد : بــراســاس‎ ادعاهاي‎ يهوديان‎ , آلماني‎ها در طول‎ جـنـگ‎ جهاني‎ دوم‎ و در بيـن‎ سـال‎هــا1941 ي‎ تــا 1945 به‎ قتل‎ عام‎ يهوديان‎ مبادرت‎ كردنـد و آن‎ هـــا را دراتــــاق‎ هــــاي‎‎ گــــازي اردوگـاه‎هـاي‎ خـود مي‎كشتند و سپس‎ اجـسـاد آن‎ ها را در كوره‎هاي‎‎ آدم‎ سوزي مي‎سوزاندند كه‎‎‎ از نظر بازنگـران‎‎ تاريخ‎ اين مساله بـه طور كامـل‎ غلـط و غــيــر منـطقـي‎ و دروغ است‎.
اين‎‎ تاريخ‎ شناس‎ افزود بــازنـگــران تـاريـخ‎ دلايل‎ بسياري‎‎ براي رد اين‎ مـطلـب‎ دارند كـه‎‎‎ از آن‎‎ جـملـه ايــن كــه اگــر نـظاميــان‎‎‎ و فرماندهان آلماني‎ , يهوديان را به‎ كمپ‎ خود در آلمان‎ باز مي‎گرداندند و سپس‎‎ مي‎كشـتنـد بايد پس از گـذشـت‎ سـه‎ تـا چهار سال‎ اشغالگـري‎ آلمـان‎ , ديگـر هـيـچ‎ يهودي‎ وجود نداشته‎‎ باشد درحالي‎ كه همچنان‎ تعداد زيـادي‎‎ يهـودي در روسيه‎ , لهستان‎ , فرانسه‎ و حتـي‎ آلمـان‎ و ديگر كشورها وجود دارد.
استاد سابق‎ دانشگاه‎‎ فرانسه همچنـيـن‎ تاكيـد مي‎ كند كه‎ از نـظر علـم‎ فيـزيـك‎ و شـيمـي‎‎ نيـز ايـن‎ مسـالـه‎ منـتفـي اسـت‎ , زيــرا يهــوديــان‎ ادعــا مـي‎كـننـد كـه‎ آلماني‎ها عـده‎زيـادي‎‎ از يهـوديهــا را در اتاق‎ بزرگي‎ كه‎ از شكاف‎‎ هاي‎ سقـف آن‎ , گاز سيكلون‎ كه‎‎ گازي‎ بـسيـار خـطرنـاك‎ و كشنده است‎ منتشر مي‎كردند و پـس‎ از آن‎‎ كـه‎ مطمئن مي‎شدند اين‎‎ افراد مرده‎اند وارد اين اتـاق‎ مـي‎شــدنــد و اجســاد آن‎ هــا را بــراي‎ سـوزانـدن‎‎ در كـوره‎هـاي‎‎ آدم‎سـوزي بـيـرون مي‎آوردند.
وي‎‎ مي‎ افزايد : سيـكلـون‎ گـازي اسـت‎ بسيار قـوي‎ كـه‎ در جسـم‎ و پـوسـت‎ انـسـان‎ نفوذ مي‎كند و داراي‎ قابليـت‎ نـفـوذ بسيار بالايي‎‎ است‎‎ به‎‎ طوري‎ كه حتي بـا دســت زدن‎ به‎ اجساد نيز اين‎ گاز قابـليـت‎ انتـقــال‎ دارد و سبب‎ مرگ‎ مي‎‎شود و همين‎ طور فضـايـي ك‎ه‎‎‎ در آن‎‎ اين گاز پراكنده شده باشد بـراي‎ هـر كسي‎ كه‎‎ در آن‎ وارد شود كشنده خـواهـد بــود بـه‎ ايـن‎ تـرتيـب‎ مـي‎بـايسـت‎ خــود فـرمـانـدهـان‎‎ و نظاميان آلماني‎ نيز كشته‎ شده‎ باشنـد.
ايـن‎‎ بازنگر تاريخ‎ همچنيـن مي‎ گويد: درآن‎‎ زمـان بيمـاري‎‎هـاي ويـروسـي‎ كـه‎ بـر اثرجنگ‎ ايجاد شده‎ بود مانند وبا و تيفـوس‎ زيـاد شـده‎ بـود و بـسيـاري‎ از اجســادرا بـه‎ ايــن‎ دلــيــل‎ مي‎سوزاندند. اما يهوديان‎‎ ادعا مي‎كنند ايـن افـراد بـه‎ دست‎ آلماني‎ ها و نـه‎‎ بـه دليـل‎ بيـمــاري‎ سـوزانـده‎‎ شـدهانـد.
همچنين‎‎ در زمـان جنـگ‎ جهـانـي‎ دوم‎ , الماني‎ها از يهوديان‎ در اردوگاه‎هـاي‎ خـود بـه‎‎‎عـنـوان‎ برده استفاده مي‎‎كردند و دليلي براي‎ كشتار آن‎ ها وجود نداشت‎.
فوريسـون‎‎ در ادامـه‎ گفـت‎ مخـالـفـان بازنـگـران‎‎ تاريخ‎ , تاكنون نتوانستـه‎انـد دلايل‎‎ واضـح‎ و روشني‎ براي‎ رد دلـايـل مـا بياورند و آن‎ هـا تنها از طريـق‎ تـشكـيـل‎ دادگاه‎‎ , محكـومـيــت‎, شـكنـجـه و ازار و اذيت‎ با مـا بـه‎‎‎ مـبـارزه پرداختهاند.
وي‎‎ افزود مـن‎ بـارهـا از سـوي دولـت‎ فـرانـسـه‎‎‎ دادگاهي‎ شدهام‎ و مورد شـكنـجـه وازار و اذيت‎ يهوديان‎ قـرار گـرفـتـه‎ام‎ و تمامي‎ بازنـگـران‎ تاريخ‎ كـه‎ در كشـورهـاي‎ مختلف‎ غربي‎ امريكــا, آلمـان‎ , سـوئيـس‎ , كانادا , فرانسه‎‎ و غيـره قرار دارنــد در چـنيـن‎ وضـع‎ دشـواري‎ به‎سر مي‎ برند.
اين‎ بازنگر تاريخ‎ در ادامـه‎ گـفـت‎ : مـا حتي‎ حق‎ چاپ‎ هيچ‎ كتـاب‎ و مقـالـه‎اي‎ را نداريـم‎ , كتاب‎ هاي‎ ما را مي‎سوزانند و حق‎ خـروج‎ از مرز كشور را نداريم‎ و در حالــي‎ كـه‎ ملـيـت‎‎ اصلي‎‎ من‎ انگليسي است امـا حـق‎ رفتن‎ به‎ محـل‎ تـولـد خـود وخـروج‎ از مـرز فرانسه‎‎ را ندارم‎ و رسانهها نيز اين‎ قضايا را پنهان‎ مي‎كنند. فوريسون‎ مي‎ گويد: پـس‎ از 13 ژوئيـه‎ ســال‎ 1990 قانون‎‎ ويژه‎‎اي‎ در پارلمـان فـرانســه بر ضد تاريخ‎ نگاران‎ تصويب‎ شــد كــه‎ بــر اسـاس‎ آن‎‎‎ تاريـخ‎ نگـاران حـق‎ بـيـان افكارخـود را نـدارنـد و در صـورت‎ ابـراز عقيده‎‎‎ , به يك‎‎ مـاه تـا يـك سـال‎ حـبـس‎ و همچنين‎ جريمه‎ نقدي‎ محكوم‎ خواهند شد.
فوريسون‎ بيانات‎ اخير رئيس‎ جمـهــوري‎ ايــران‎‎ را بـراي‎ بــازنگــران تــاريــخ‎ بسياردلگرم‎ كننده‎‎ و اميدواركننده دانســت‎ و از روشـنفـكـران‎‎‎ جهان عـرب‎ و مـسلـمـان خواسـت‎‎ تـا شجـاعـانـه‎‎ هولوكـاسـت را كـه يـك‎ دروغ تـاريخـي‎‎ اسـت‎ و بهـانـه‎ اصـلـي اسرائيل‎ است‎ محكوم‎ كنند.
اين‎‎ بازنگر تاريخ‎ در پايــان گـفــت‎ كشـتـار يهوديان‎ در طول‎ جنـگ‎ جهـانـي‎ دوم‎ همانطور كـه‎‎‎ آقاي‎‎ احمدي نژاد به آن‎ اشاره كرد بهانه‎‎‎اي‎ است‎ تا يهوديان‎ به خود اجازه دهند تا حقوق‎ ديگران‎ را ناديده‎ بگيرنـد و حاكميت‎‎‎ ملت هـا را تحـت سلـطه‎ خـود قـرار دهند.
در فــوريــه‎ ســال‎ , 2005 پـــس‎ از مصاحبـه‎‎شـبكـه سحر با فـوريسـون‎ , شـوراي‎ صوتـي‎ و تصـويـري‎ دولت‎‎ فرانسه‎ تا مدت هـا از پخش‎ برنامه‎‎هـاي‎ شبكـه سحــر از طريــق‎ مـاهــواره‎ هــات‎ بــرد جلـوگيـري‎ كـرد و فوريسون‎‎ نيز به‎ سبـب‎ بيــان عقـايـد خـود دراين‎‎ بـرنـامـه‎‎, در ژوئن 2006 محـاكـمـه خواهد شد.
فوريسون‎‎ در ميان فرانسويـانــي‎ كــه‎ عقـايــد بـازنگـري‎ دارنـد ,از جـايـگـاه‎ ويژه‎اي‎ برخوردار است‎.

 
< قبل   بعد >
spacer

spacer

Creative Commons License
(cc) 2020 Mouood Researching Institute. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
هرگونه استفاده از محتويات اين پايگاه اطلاع رساني، در هر کجاي دنيا، تنها براساس مفاد توافقنامه Creative Commons 3.0، مجاز است.
(ح) 1386 تمامي حقوق اين پايگاه اطلاع رساني، متعلق به مؤسسه فرهنگي موعود است.